icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

Webbplatsens villkor

Var vänlig och läs nedanstående villkor innan du använder Canon Business Centers webbplats. När du använder Canon Business Centers webbplats så accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren så använd inte webbplatsen.

1. Godtagande av villkor

Canon Business Center AB tillhandahåller denna webbplats på nedanstående villkor. När du går in på en sida på Canon Business Centers webbplats så godtar du samtidigt dessa Villkor för användning. Canon Business Centers förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för användning utan att underrättelse om detta sker i särskild ordning. Varje gång du besöker Canon Business Centers webbplats bör du kontrollera om Villkoren för användning har ändrats.

2. Canon Business Centers webbplats

Canon Business Centers webbplats syftar till att informera om vissa produkter och tjänster från Canon Business Center. Du kan även ställa frågor till Canon Business Center genom webbplatsen och därigenom erhålla ytterligare information. Observera att Canon Business Centers webbplats är avsedd för den svenska marknaden och Canon Business Centers produkter och tjänster kan skilja sig åt från land till land. Var god använd länkarna till våra andra nationella webbplatser om du vill se vilka produkter och tjänster som erbjuds i respektive land.

3. Cookieinformation

Läs om vår cookiepolicy.

4. Användande

Canon Business Centers webbplats och dess support tillhandahålls utan avgift och är avsedd för privat användande, utanför ramen för näringsverksamhet. Sådan support som erbjuds är endast för upplysningsändamål. Canon Business Center förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen, att inte besvara förfrågningar och att inte tillhandahålla support i anslutning till webbplatsen.

Canon Business Center undanber sig att mottaga konfidentiell eller egenägd (proprietär) information genom webbplatsen. Information och material som skickas till Canon Business Center genom webbplatsen kommer under förutsättningarna som anges i Canon Business Centers villkor om Användaruppgifter inte uppfattas som konfidentiella. Genom att skicka information eller material till Canon Business Center så ger du samtidigt Canon Business Center en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, återge, kopiera, visa upp, utföra, modifiera, vidaresända och distribuera denna information och material. Du accepterar även att Canon Business Center är fri att använda sådana idéer, koncept, know-how och tekniker som du skickar till oss oavsett varför du skickar det.

Du åtar dig att inte anslå på eller skicka genom webbplatsen material som är eller rimligen kan uppfattas som att ge uttryck för missaktning av annan, t.ex. förtal, förolämpning, diskriminering eller hets mot folkgrupp, strider mot tystnadsplikt, skydd för företagshemlighet eller skydd för personuppgift, gör intrång i tredje mans rätt eller för vilket inte alla nödvändiga licenser och medgivanden inhämtats, eller i övrigt strider mot lag.

Du accepterar även att inte skicka till eller förmedla genom webbplatsen material som rimligen kan anses utgöra eller främja agerande som kan utgöra en brottslig handling, ge upphov till skadeståndsskyldighet eller i övrigt strida mot något lands lag eller behörig myndighets påbud, eller utgöra ett intrång i tredje mans rätt som upprätthålls någonstans i världen.

Canon Business Center förbehåller sig rätten att avlägsna sådant material från webbplatsen som bolaget har grund för att uppfatta strider mot villkoren i detta Avsnitt 3 eller annars är otillbörligt. Oavsett detta tillstår du att Canon Business Center inte kan kontrollera sådant innehåll på webbplatsen som tillförts av andra användare samt att Canon Business Center inte utger sig för att övervaka webbplatsens innehåll avseende innehållets tillförlitlighet, lämplighet eller konformitet med de principer som anges i dessa Villkor för användning.

Du får inte länka sådana webbplatser till Canon Business Centers webbplats som är förargelseväckande eller opassande, och du måste genast avlägsna varje länk till webbplatsen som Canon Business Center efter eget gottfinnande begär.

Allt material (inklusive men inte endast text, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, video, data sammanställningar, digitala laddningar via datanät och programvara) som finns på denna webbplats (“Materialet”) är Canon Business Centers samt Canon Business Centers leverantörers egendom och är skyddat av europeiska, japanska samt internationella upphovsrättslagar.

Canon Business Center ger er tillstånd att granska och ladda ner Materialet endast för ert privata, icke-kommersiella bruk, förutsatt att ni inte på något sätt förändrar Materialet eller skapar likartat material baserat på Materialet eller reproducerar eller offentligt uppvisar, framför eller distribuerar eller på annat använder Materialet i offentligt eller kommersiellt syfte. Allt användande av Materialet, oavsett syfte, på annan webbplats eller i annan miljö för nätverksanslutna datorer är förbjudet.

Om ni önskar använda Materialet utöver den omfattning för vilken tillstånd ges ovan så behövs dessförinnan samtycke från relevant upphovsrättsinnehavare eller licensgivare av sådant Material, dvs. av Canon Business Centers, Canon Business Centers leverantörer eller tredje man.
Om ni önskar att direkt citera någon del av Innehållet i någon form av tryckt material, till exempel tidskrift, vänligen kontakta Webbmastern för tillstånd på adress new.media@canon-europe.com. Om ni önskar publicera någon del av Materialet i CD format eller i annat medialt format, vänligen precisera vilken del av Materialet som ni önskar att publicera.

Du accepterar att hålla Canon Business Center och dess huvudbolag skadelöst för varje anspråk, krav, förlust eller skada som uppstår till följd av överträdelse av detta Avsnitt 3.

5. Friskrivning

Canon Business Center utesluter förekomsten av garanti eller annan utfästelse gällande tillhandahållandet, underlåtenhet att tillhandahålla eller dröjsmål med att tillhandahålla tjänster i anslutning till webbplatsen, eller avseende webbplatsens tillförlitlighet, kompletthet eller aktualitet som frånsett detta Avsnitt 4 hade kunnat få effekt i förhållandet till Canon Business Center.
Du inser och godtar att du använder Canon Business Centers webbplats på egen risk och att Canon Business Center inte åtar sig att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav eller att webbplatsen kommer att erbjudas utan avbrott, fel eller på ett säkert sätt.
Canon Business Centers webbplats och de tjänster som tillhandahålls i anslutning till den erbjuds “i befintligt skick” och efter tillgång. Canon Business Center lämnar inga garantier av något slag för det innehåll och de tjänster som erbjuds eller görs tillgängliga genom eller i anslutning till webbplatsen. Canon Business Center förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst förändra eller undandra innehåll och tjänster som erbjuds som en del av webbplatsen.

6. Ansvarsbegränsning

Canon Business Center och Canon-koncernen, dess styrelser och företagsledningar, anställda aktieägare och uppdragstagare är under inga omständigheter ansvariga för några som helst skador (inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta eller följdskador, utebliven affärsvinst, förlust av goodwill, information, avtal, begagnande av penningar eller skada till följd av avbrott i affärerna) som beror på nyttjande, oförmåga att nyttja eller resultatet av nyttjandet av denna webbplats eller andra webbplatser som är länkade till denna webbplats eller av material på någon av dessa webbplatser, oavsett om skadan beror på, men inte begränsat till, förlust eller skada till följd av virusangrepp eller annan skadlig kod på din datautrustning, mjukvara, data eller annan egendom genom användning av Canon Business Centers webbplats eller nedladdning av material från Canon Business Centers webbplats eller annan webbplats som länkats till Canon Business Centers webbplats. Gällande lagstiftning tillåter inte alltid begränsning av ansvar för indirekta skador eller följdskador varför ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

7. Sekretesspolicy för företagskunder

Canon – Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från våra kunder och potentiella kunder när de använder Canons tjänster, deltar vid våra evenemang eller befinner sig i våra lokaler, prenumererar på våra nyhetsbrev eller använder våra webbplatser, applikationer, plattformar och tjänster som omfattas av denna integritetspolicy (var och en benämnd som “Tjänst”).
Canon är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, det vill säga utgör det rättssubjekt som bestämmer de “ändamål och medel” som gäller för behandling av dina personuppgifter eller, med andra ord, syftet med Canons behandling av dina personuppgifter och det sätt varpå detta sker. Utförligare information om Canon hittar du i avsnittet “Vem är Canon” längst ner i denna integritetspolicy.

7.1. När gäller denna integritetspolicy?

Följande Tjänster omfattas av denna integritetspolicy:

7.2. Vilken information samlar vi in och vad vi använder den för

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

Vetskap om dina grundläggande personuppgifter gör att vi kan förbättra din användarupplevelse och våra Tjänsters kvalitet i allmänhet, genom att personanpassa de meddelanden vi skickar till dig. Vi samlar till exempel in information om din befattning för att säkerställa att vi erbjuder marknadsföring som är relevant för din roll inom din verksamhet.

Längre ner redogörs mer i detalj kring hur vi använder den information vi samlar in i dessa situationer.

7.2.1. För att kunna skapa online-konton

Detta avser sådana personuppgifter som du tillhandahåller oss när du skapar ett konto i någon av våra Tjänster (till exempel i våra tjänsteportaler) genom vilka man kan identifiera dig personligen snarare än din verksamhet, såsom ditt namn, din befattning samt den e-postadress och det telefonnummer som du använder när du arbetar. Det finns ett antal skäl till varför vi behöver dessa uppgifter:

Vi kommer också att skicka dig meddelanden angående köp eller om ändringar i våra villkor och policyer.

7.2.2. Besvarande av kundfrågor

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna svara på frågor och lätt identifiera användare. Dina kontaktuppgifter kommer till exempel att samlas in när du lämnar en begäran om återringning eller använder vår kundchatt, och kan i fortsättningen fungera som en identifieringsbeteckning. När du fyller i ett formulär på en av våra webbplatser eller i en av våra applikationer kan det hända att vi lagrar relevanta identitetsuppgifter så att vi kan spåra din förfrågan och handlägga ärendet på ett mer effektivt sätt.

7.2.3. Hantering av evenemang

Vi samlar in uppgifter för att registrera dig till ett evenemang, webbinarium eller seminarium som du uttryckt intresse för samt (i förekommande fall) behandla din betalning för evenemanget och tillhandahålla dig relevant material inför evenemanget i fråga:
Beroende på vilken typ av evenemang det rör sig samlar vi exempelvis in ditt namn, telefonnummer (vänligen tillhandahåll endast ditt jobbtelefonnummer) samt nödkontaktuppgifter (när detta är absolut nödvändigt), kostpreferenser och all annan information som behövs för att du ska få ut så mycket som möjligt av din upplevelse.

7.2.4. För att få kunskap om dina aktiviteter

7.2.4.1. Surfbeteende, enhetsinformation och interaktion

Ibland händer det att vi registrerar detaljer kring vad du gör (till exempel upprepade sidbesök, interaktioner, nyckelord, produktion av webbinnehåll) när du kommer åt och använder våra Tjänster för att vi så småningom kan få en bild av dig som kund. Detta inbegriper även information om de enheter och metoder du använder för att interagera med Canons Tjänster och innehåll, bland annat genom en tjänsteportal.

Det kan hända att vi kombinerar beteendeinformation (så som din surfaktivitet) med dina personuppgifter men vi kommer inte att lagra några personuppgifter relaterade till fält som du inte fyllt i vid registrering. När behandling av uppgifter varigenom du identifieras personligen inte är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i detta avsnitt, kommer vi endast att behandla beteendeinformation i sammantagen form.

Vi erhåller information om ditt operativsystem och din webbläsare när du besöker en av Canons webbplatser eller använder våra Tjänster, inklusive sådan information som loggas automatiskt när du använder våra Tjänster (till exempel begärd information, tidsstämpel, IP-adress samt, i förekommande fall och vid behov, information om nätverksinfrastruktur och serveridentifierare).

Vi kommer att behandla beteendeinformation samt information om din enhet och interaktioner för följande ändamål:

För att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra befintliga produkter och Tjänster samt för att utveckla nya: Exempelvis kan information om hur du surfar runt på våra webbplatser eller söker efter produkter användas för dataanalys och forskning, samt för att möjliggöra trivsammare användarresor, leverera sökträffar av större relevans eller strukturera det sätt som information visas på i våra Tjänster.

När du installerar en av Canons mobilapplikationer, kommer ett unikt applikationsnummer jämte viss information om din enhet att skickas till Canon för att göra det enklare för oss att upprätthålla våra applikationer och Tjänster samt tillhandahålla automatiska uppdateringar.

För att förbättra din användarupplevelse och våra Tjänsters kvalitet i allmänhet:

Utifrån din aktivitet, exempelvis vilka sidor du besöker eller vilka saker du tittar på, får vi reda på vad du tycker är viktigast och mest intressant bland våra Tjänster, och på så sätt kan vi skräddarsy din upplevelse med iakttagande av vad som är mest relevant för dig och visa dig personanpassat innehåll.

Med hjälp av enhets- och plattformsidentifierare får vi veta vilken enhet du använder för att få tillgång till våra Tjänster och på så sätt kan vi anpassa och optimera Tjänsterna för din enhet samt förbättra din användarupplevelse i allmänhet (genom att till exempel tillhandahålla innehåll och annonser av större relevans på den enhet eller den webbläsare som du använder).

Genom att lagra uppgifter lokalt har vi möjlighet att bland annat förbättra webbplatsprestandan och innehållsladdningen även under den tid du är nedkopplad.

För att, under förutsättning att de krav som gällande lag stadgar tillgodoses, erbjuda dig marknadskommunikation, såsom exempelvis innehåll och erbjudanden av större relevans samt nyheter om produkter och evenemang som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet:

Detta kan till exempel vara aktuellt när du följer en länk till ett handledningsmaterial från ett e-postmeddelande innehållandes marknadsföring eller om du följer Canon på Facebook eller Twitter.

Att få förståelse för hur och varifrån du interagerar med Canon medför att vi kan tillhandahålla dig mer personanpassad och användbar information genom de kommunikationskanaler som du själv föredrar.

För att skydda våra andra användare samt Canon:

Vi håller uppsikt för ovanliga eller misstänksamma aktiviteter i Canons Tjänster, såsom automatiserat missbruk, så att vi kan ta itu med sådana skyndsamt och underrätta dig om potentiellt bedrägliga aktiviteter som påverkar ditt konto.

Det kan också hända att vi använder dina personuppgifter inom ramen för intern revision i syfte att tillgodose gällande rättsliga krav.

7.2.4.2. Produktinformation, produktanvändning samt tjänste- och supporthistorik

Detta avser information om dina egna Canon-produkter och lösningar (såsom tjänst/-er som vi erbjudit dig, mjukvaruapplikationer, produktmodell, serienummer och inköpsdatum), om hur Canons produkter och lösningar konfigureras och används (exempelvis användarkonfigurering och användarinställningar, installering och integrering eller övriga inställningar) samt om våra Tjänster, och detaljer avseende de kund- eller funktionstjänster som du erbjuds, de licenser som du innehar och dina interaktioner med Canon avseende garanti- och reparationsfrågor. Ibland är denna information kopplad till det företag som du företräder men ibland måste den vara kopplad till dig personligen (detta gäller till exempel för kunder som är yrkesfotografer).

En del av informationen under denna kategori utgör inte personuppgifter men vi kommer att vidta erforderliga skyddsåtgärder för att säkerställa att även denna information förblir hemlig. Vi kommer att behandla denna information för följande ändamål:

7.2.5. I expedieringssyften

I syfte att stödja vår verksamhet och verkställa det avtal som vi ingått med dig avseende viss Tjänst, kan det hända att vi måste samla in personuppgifter för att ordna med reparationer, expediera beställningar och utföra tjänster. För att göra det måste vi bestämma möten och därför behöver vi få kontaktuppgifterna till någon person inom din verksamhet. Detta kan till exempel vara aktuellt:

7.2.6. För att hitta nya kunder

För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster till andra som skulle kunna vara intresserade av dem, erhåller vi ibland dina kontaktuppgifter från våra branschpartners samt från sådana professionella organ som tillhandahåller sådan information till företag. När vi erhåller kontaktuppgifter på detta sätt säkerställer vi att dina kontaktuppgifter inte finns upptagna i sådan spärrlista som administreras av NIX-telefon (eller motsvarande).

7.2.7. För att skicka ut undersökningar och använda resultaten för att förbättra våra produkter och tjänster

Canon och dess affärspartners skickar ibland undersöknings- och återkopplingsformulär till våra kunder. I de fall du tillhandahåller ditt namn och dina kontaktuppgifter kan det hända att vi använder dessa för att svara på eventuell återkoppling samt tillhandahålla dig information som vi tror du skulle kunna vara intresserad av och lägga till dig i vår marknadsföringsdatabas (du kan vid undersökningstillfället välja att avstå från detta om du inte är intresserad).
Det kan hända att våra affärspartners använder dina uppgifter för deras egna undersökningar, såvida detta är tillåtet. I dessa fall har Canon ingen kontroll över hur dina personuppgifter används och, avseende en affärspartners behandling, omfattas du inte längre av denna integritetspolicy. Vänligen läs igenom dessa affärspartners egna integritetspolicyer för att få veta mer om deras integritetsrutiner eller ta reda på hur du kan avanmäla dig.

7.2.8. Information om köp

Vi upprätthåller register över de varor och tjänster du köper genom Canons tjänster. För att tillhandahålla, upprätthålla, trygga och förbättra befintliga produkter och tjänster samt för att utveckla nya. Vi skickar även viktig information, såsom meddelanden angående köp eller ändringar i våra villkor och policyer.

7.2.9. Information om betalningar

Vi varken behandlar eller lagrar dina bank- eller bankkortsuppgifter när du köper varor och tjänster genom Canons Tjänster. Betalningar genomförs via tredjepartsplattformar som inte delar dina bankuppgifter med Canon.

7.2.10. Cookies och annan teknik

Cookies och dylik teknik (till exempel spårningspixlar) används för att lagra teknisk data och/eller personuppgifter, samt identifiera en tjänsts användare och möjliggöra vissa funktioner. För att få veta mer om de cookies som våra Tjänster använder sig av och om hur du kan välja bort dem, vänligen läs den cookie-policy som gäller för varje Tjänst och som finns tillgänglig via ingångssidan till våra webbplatser eller de relevanta delarna i våra applikationer.

7.2.11. Rättsliga och regulatoriska krav samt övriga affärsmässiga ändamål

Ibland måste vi behandla dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, till exempel i de fall vi har en skyldighet att rapportera misstänkt bedrägeri.

Det kan också finnas andra affärsmässiga syften med att behandla dina uppgifter, bland annat vid förhandling, ingående eller verkställande av avtal, vid hantering av konton och register, vid stödjande av företagsaktiviteter relaterade till samhällsansvar, samt vid genomförande av rättsliga, utredningsmässiga och interna utredningar.

7.3. Laglig grund för användning av dina personuppgifter

Canon kommer endast att behandla dina personuppgifter i de fall det finns en laglig grund för att göra det.
Denna lagliga grund kommer att bero på vilket av ovannämnda ändamål som vi har samlat in och använder dina personuppgifter för. I nästintill samtliga fall kommer den lagliga grunden vara en av följande:

7.3.1. Våra legitima intressen

Canons legitima intressen inbegriper att vi får förståelse för sina kunder i tillräcklig utsträckning eftersom det är nödvändigt för kunna skapa och lansera nya produkter och Tjänster samt erbjuda våra kunder en bättre upplevelse. Till exempel:

7.4. Hur vi delar dina uppgifter

7.4.1. Inom Canon

Tillgång till dina uppgifter är begränsad till personer inom vår företagskoncern som har ett “behov av att känna till” sådana uppgifter. Det kan till exempel hända att vi överlämnar dina insamlade personuppgifter till våra lokala försäljningsföretag eller servicecentrums för att erbjuda dig våra Tjänster där du befinner dig.

7.4.2. Utanför Canon, med våra affärspartner och tredje parter

Dina personuppgifter som behandlas när du använder våra Tjänster kommer inte att delas med, eller avslöjas för, andra personer eller företag utanför Canon-koncernen, för sådana personers och företags egna användning, annat än i de avseenden som beskrivs i denna integritetspolicy eller i de fall då du har gett ditt samtycke därtill.

Det kan hända att vi bland annat avslöjar dina personuppgifter till följande tredje parter för de ändamål som beskrivs här:

7.5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och behandlas inte i andra syften än de som framgår av denna integritetspolicy. De servrar som Canon använder sig av är endast tillgängliga för auktoriserad personal och Canon säkerställer att adekvata säkerhetsåtgärder finns på plats.

Tyvärr kan man i fråga om dataöverföringar över internet eller datalagringssystem inte garantera hundraprocentig säkerhet. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (om du till exempel känner att säkerheten avseende ett konto som du har hos har äventyrats), vänligen underrätta oss omedelbart om problemet genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Våra leverantörer och tjänsteleverantörer har sina säten runtom i världen. Följaktligen kan det hända att dina personuppgifter behandlas i ett land annat än ditt bosättningsland, även om du är bosatt inom Europa, och i ett sådant land kan det hända att du har färre rättigheter avseende dina personuppgifter jämfört med vad som gäller enligt din lokala lagstiftning. Om vi överför personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som erbjuder lägre rättsliga standarder i fråga om personuppgiftsskydd, så kommer vi att säkerställa att dina integritetsrättigheter värnas med hjälp av tillbörliga skyddsåtgärder, särskilt genom att använda EU:s standardavtalsklausuler. Vänligen kontakta oss om du skulle vilja få mer information om dessa skyddsåtgärder.

7.6. Marknadskommunikation

Det kan hända att Canon och/eller andra företag inom Canonkoncernen använder dina personuppgifter i marknadsföringssyften samt för att informera dig om andra produkter och tjänster som Canon tror skulle kunna vara av intresse för dig och ditt företag. Du kan ange huruvida du vill ta emot sådan information genom att kryssa i relevant ruta i våra formulär eller själv berätta vad du föredrar i fall vi interagerar med varandra personligen.
Du kan när som helst välja att avstå från sådan information genom att ändra relevanta inställningar eller genom att avsluta din prenumeration med hjälp av en länk/mekanism som finns tillgänglig i samtliga sådana meddelanden som innehåller sådan information. Om du avslutar din prenumeration på marknadsföring, vänligen observera att det fortfarande kan hända att vi emellanåt skickar meddelanden till dig avseende en viss tjänst (för att till exempel bekräfta en beställning du som har gjort eller dina leveransuppgifter).

7.7. Hur du utövar dina rättigheter

I vissa jurisdiktioner har du rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera, begränsa, få en maskinläsbar kopia av eller radera dina personuppgifter, jämte övriga rättigheter som gäller inom din jurisdiktion. Du kan begära att få utöva dessa rättigheter på Canon Europas webbsida om integritet, genom att klicka på sådan länk som finns tillgänglig i relevanta e-postmeddelanden eller genom att besöka den relevanta sidan på Canons webbplatser eller i Canons applikationer, eller genom att kontakta oss med användande av kontaktuppgifterna längst ner i denna integritetspolicy.

Vi kommer att radera dina personuppgifter så fort de inte längre behövs för de ändamål som de ursprungligen samlats in för. Du har även rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter används för vissa ändamål, såsom att skicka marknadsföring till dig. I avsnittet ‘Marknadskommunikation’ ovan hittar du utförligare information om hur du kan välja att avstå från marknadsföring.

Vi kommer att tillgodose alla dina eventuella förfrågningar om att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Vänligen uppmärksamma dock att det finns ett antal begränsningar kring dessa rättigheter och att det kan hända att vi under vissa omständigheter inte kan tillgodose din begäran. Om du vill lämna en förfrågan avseende på dina personuppgifter eller om du har några frågor eller bekymmer kring dina personuppgifter, bör du kontakta oss med användande av kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att informera den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd om dina bekymmer.

7.8. Bevarande av dina uppgifter

Canon kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att tillgodose de ändamål som beskrivits i avsnitt 2 i denna integritetspolicy och i enlighet med eventuella krav respektive begränsningar avseende tid för bevarande som uppställs i gällande lagstiftning. Denna tid bör vanligtvis inte överstiga sex år i de flesta jurisdiktioner. När du till exempel har gjort ett köp från oss kommer vi att spara uppgifter om detta köp så länge det krävs av faktureringsmässiga, skattemässiga och garantimässiga skäl. Det kan också hända att vi upprätthåller en korrespondens med dig (om du till exempel framfört ett klagomål angående en av våra produkter eller Tjänster) så länge det behövs för att kunna försvara oss mot ett rättsligt anspråk. När vi inte längre har något behov av att bevara dina personuppgifter kommer vi att radera dem. Vänligen observera att när du avslutar din prenumeration på vår marknadskommunikation kommer vi att bevara uppgifter avseende detta för att säkerställa att vi inte skickar dig några marknadsföringsmeddelanden i fortsättningen.
Canon kommer inte att radera dina personuppgifter ifall de är anknutna till en aktiv relation eller en produkt eller tjänst du uttryckligen begärt (exempelvis ett köp som du nyligen gjort via Canons Tjänster).

7.9. Dina åtaganden

Du garanterar riktigheten hos den information du tillhandahåller genom våra Tjänster. Samtliga personuppgifter som du tillhandahåller Canon måste vara sanna, riktiga och uppdaterade. Du tar fullt ansvar för att dina uppgifter är riktiga och uppdaterade samt efterlever denna princip.

7.10. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy emellanåt för att säkerställa att du är vederbörligen underrättad om Canons rutiner i fråga om uppgiftsbehandling. Vi kommer inte att ägna oss åt någon form av behandling som skulle kunna utsätta dina personuppgifter för någon risk, och vi kommer vid behov att be om ditt uttryckliga samtycke för att skydda din rätt till integritet. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom våra Tjänster. Vi kommer också att använda oss av de kommunikationsmetoder du tillhandahållit för att informera dig om viktiga uppdateringar av denna integritetspolicy. Fortsätter du att använda våra Tjänster efter att ha blivit otvetydigt underrättad om den uppdaterade integritetspolicyn så medför detta att du samtycker till att vara bunden av de uppdaterade villkoren.

7.11. Kontakta Canon

Vänligen kontakta Canon vid eventuella frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy antingen genom ditt regionala Canon-kontor vilket du kan hitta på vår webbsida “Kontakta oss”, eller direkt genom vårt europeiska dataskyddsombud (DPO) via DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com
Vi hoppas att Canon kan reda ut dina eventuella bekymmer. Känner du dig inte nöjd kan du dock kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd angående dina bekymmer.

Definition av Canon

I denna integritetspolicy avser “Canon” bolaget Canon Europa N.V samt alla dess filialer, och betecknas i denna policy som “vi” “oss” “vår/vårt/våra” eller “Canon”.
Senast uppdaterad: 2021-06-18

8. Varumärken

Du får inte förevisa eller på annat sätt använda Canon Business Centers eller Canon-koncernens varumärken eller logotyper utan att Canon Business Center har lämnat ett skriftligt medgivande.

9. Canon Svenska AB

Canon Svenska AB
Björnstigen 85  
170 73 SOLNA 
Tel 08-744 85 00 
Fax 08-97 20 01
Organisationsnummer: 556072-2224
webmaster2@canon.se

10. Lagval

Dessa Användarvillkor skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning dessa Användarvillkor skall exklusivt handläggas av svensk domstol.

11. Upphovsrätt

Copyright © Canon Business Center AB 2021. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, sprida, distribuera eller modifiera material eller programvara från Canon Business Centers webbplats eller från support som lämnats av Canon Business Center utan tidigare skriftligt medgivande.